โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเสวนาจัดการองค์ความรู้ (KM) ผลงานวิจัยสู่สิทธิบัตร | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเสวนาจัดการองค์ความรู้ (KM) ผลงานวิจัยสู่สิทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          19 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดเสวนาจัดการองค์ความรู้ (KM) ผลงานวิจัยสู่สิทธิบัตร หัวข้อ ตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  สัสดีแพง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา และนางสาวแสงจันทร์  วงศ์ขัดนนท์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การนำกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร สร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมีความรู้ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการองค์ความรู้เรื่องตัวชี้วัด สิทธิบัตร และงานสร้างสรรค์ จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : แสงจันทร์  วงศ์ขัดนนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา