โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับ | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับ


ประวัติหน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

 


 

วิสัยทัศน์  "พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

 


พันธกิจ

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วิจัย พัฒนา อัตลักษณ์ท้องถิ่น องค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ความรู้และนวัตกรรม

5. บูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกับเครือข่ายในด้านวิชาการนวัตกรรมและการให้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. ยกระดับการสื่อสารการตลาดเชิงรุกทั้งภายในและภายนอก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา