โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม RMUT-TRM Day ศึกษา เรียนรู้และแก้ปัญหาสู่การพัฒนาสถานประกอบการ | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม RMUT-TRM Day ศึกษา เรียนรู้และแก้ปัญหาสู่การพัฒนาสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3585 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 4  กรกฎาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม RMUT-TRM Day “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ”ณ ห้องนครรังสิต บอลรูม โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ

           โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ (TRM-Day) โครงการวิจัยที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM ) ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มทร.ล้านนา มีโครงการวิจัย TRM โดยอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน  13 โครงการ ซึ่งนักวิจัยได้ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและวิสาหกิจชุมชน โดยการการถ่ายทอดแนวคิด องค์ความรู้ ต่อยอดสู่การพัฒนากำลังคนในสถานประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ สนับสนุนให้นักวิจัย ได้พัฒนาศักยภาพโดยการแก้ปัญหา ฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการสร้างเครือข่ายและก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา