โลโก้เว็บไซต์ BRIXTER ผลงานนักวิจัย มทร. ล้านนา ลำปาง รับรางวัลการประกวดวิจัยระดับโลก   | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

BRIXTER ผลงานนักวิจัย มทร. ล้านนา ลำปาง รับรางวัลการประกวดวิจัยระดับโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 6676 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผลงานนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟ BRIXTER : The Art of Mastering Coffee Brix (ศิลปะการควบคุมบริกซ์กาแฟ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ และ ดร.ลชินี ปานใจ อาจารย์นักวิจัยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก DAVINCI 2022 (The Third AII American DAVINCI International Innovation and Invention Expo ) ณ Southern Utah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  3-4 สิงหาคม 2565

          BRIXTER: The Art of Mastering Coffee Brix หรือศิลปะการควบคุมบริกซ์กาแฟ เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตกาแฟที่ผสานกระบวนการทางชีวเคมี วิศวกรรมอาหาร และจุลชีววิทยาอาหาร เพื่อกระตุ้นการสร้างน้ำตาลในผลกาแฟให้มีความเข้มข้นสูงขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแก่จุลินทรีย์ สร้างกาแฟให้มีความหวานและซับซ้อนด้วยกลิ่นรสที่เข้มข้นอย่างมีเอกลักษณ์ นับเป็นกระบวนการผลิตกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยปรับปรุงคุณภาพกาแฟตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวไปจนกระทั่งถึงการหมักและการคั่ว  ช่วยแก้ปัญหาผลกาแฟจากต้นน้ำที่มีน้ำตาลบกพร่อง  รวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นกาแฟพิเศษ

          สำหรับการประกวดนวัตกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการประกวดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสนับสนุนการประกวดโดยสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นับเป็นหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมกาแฟพิเศษ
          ข่าว/ ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : Arabica Research Teamออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา