โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รับมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

มทร.ล้านนา รับมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 8 ธันวาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนของสถานศึกษาและได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์

             โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอยู่ในลำดับที่ 3 จากการประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 313 แห่ง  กองทุนจึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษา 25 แห่งดังกล่าว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป ซึ่งปัจจุบัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 6.4 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 600,000 คน มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา