โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน | หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 19 (2/2566) ณ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และกำหนดให้มีการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่

     โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร-บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมคณะผู้บริหาร-บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา 1 อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน 

     การเยี่ยมชมพื้นที่และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในครั้งนี้ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช (Pharma-Agroforestry District; PAD) ภายใต้ความร่วมมือของสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ ณ แปลงปลูกภายในศูนย์ PAD จากนั้นคณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา